این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
 
Assoc. Prof. Dr. N. RAMU - Annamalai University,  India
ریاست کنفرانس


Dr. Mustafa DAŞKIN- Sinop University,  Turkey
دبیر علمی کنفرانسصفحه اصلی > تماس با ما
.: تماس با ما


 ایمیل دبیرخانه: (info@amtm2016.com)